KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 944/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ดวัตถุประสงค์ :
ด้วยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 3/๒๕56- ๒๕๕8 จะจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการ จัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  รองประธานกรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
6 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
7 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
13 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
15 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการและการแสดง
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  นางสาวภัคจิรา ใจมั่น  กรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
5 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
7 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  นางสาวดวงเดือน บุดดา  กรรมการ
4 .  นางสาวมนัสวี ขนอม  กรรมการ
5 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
7 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
8 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
9 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายซุ้มและของรางวัล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
4 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
5 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
7 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
8 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  กรรมการ
9 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
10 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
11 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
12 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
13 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
15 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
16 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
17 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
18 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
19 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
20 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
21 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
23 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
24 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
25 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
26 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
27 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
28 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
30 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
31 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
32 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
33 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
34 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
35 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
36 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นายอังคาร กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
6 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
7 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
8 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
11 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
12 .  นายประพฤทธิ์ อัณประยูร  กรรมการ
13 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
14 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
15 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
16 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
17 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
18 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
19 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
20 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
21 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
22 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการ
23 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
24 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
25 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
26 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
27 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
28 .  นางสาวอาภรณ์ หล้าคำปัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายนิวัฒน์ เที่ยงธรรม  กรรมการ
7 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
12 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
13 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
14 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
15 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
16 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
17 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
18 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th