KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 970/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและนิทรรศการสดุดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณวัตถุประสงค์ :
ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Sigma Theta Tau Thailand Chapter : Phi Omega at-large สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร : การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health : Transcultural Nursing and Health Care Quality) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและนิทรรศการสดุดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและนิทรรศการสดุดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ
1 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
6 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 ธันวาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th