KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 915/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยยานพาหนะวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 569/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2556 ได้แต่งตั้ง ให้ นายสุรัตน์ สิงห์ทร ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า หน่วยยานพาหนะ ของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา นั้น
เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :
โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีกำหนด 6 เดือน และให้มีการประเมินทุก 3 เดือน และให้รายงานผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 ธันวาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th