KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช 2500/2556
เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2819/2555 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไปนั้น
เพื่อให้การพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีทิศทางในเชิงรุกมากขึ้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2819/2555 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
2. ให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :
ให้คณะกรรมการมีวาระการดำเนนิงาน 2 ปี และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชยงใหม่ และนำเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
2. ติดตามและประเมินผล ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคของผู้รับทุน และนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th