KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 5/2546
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชปริญญาบัตรของบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เำป็น คณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
4 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
7 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
9 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
10 .  นางสาวประติมา ภัทโรวาสน์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
12 .  อ.พิชาณี แสนมโนวงศ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
14 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
15 .  อ.หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน  กรรมการ
16 .  อ.อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 7 มกราคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th