KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 628/2556
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลการผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งประเทศไทยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 013/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เพื่อให้การสร้างเครือข่ายทางวิชาการมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ เป็น “ศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

และขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  ที่ปรึกษา
 
ผู้อำนวยการ
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ผู้อำนวยการ
 
รองผู้อำนวยการ
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  รองผู้อำนวยการ
 
Evidence Synthesis Team
1 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
Evidence Utilization Team
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
 
Evidence Transfer Team
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
เ้จ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th