KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 631/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้กำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยขอให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง พ.ศ.2556 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ ประจำหน่วยเลือกตั้งคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะอนุกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งฯ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th