KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2062/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1931/2554 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งจะครบกำหนดสองปีตามวาระ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการประจำสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :
1. พิจารณากำหนด ควบคุม กำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาของสถาบันสมทบ โดยยึดปณิธาน นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
2. พิจารณาและประเมินหลักสูตร และความเหมาะสมในการจัดการศึกษาและการบริหารของสถาบันสมทบ
3. เสนอแนะวิธีดำเนินการในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบันสมทบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ
4. พิจารณาให้ความเห็นในการประสานงานด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
6. ให้ติดตามและประเมินการดำเนินงานของสถาบันสมทบ แล้วเสนอรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะขอยกเลิกการเข้าสมทบของสถาบันนั้น ๆ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th