KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 599/2556
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)วัตถุประสงค์ :
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ได้พ้นสภาพเนื่องจากอายุครบหกสิบปีในปีงบประมาณ 2556 และได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เงินรายได้ของส่วนงาน) ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกอบกับได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 466/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)
1 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  รองประธานกรรมการ
5 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

สั่ง ณ วันที่ : 9 ตุลาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th