KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 500/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขวัญและตราสัญญลักษณ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ด้วยความสำคัญในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2556 มีมติให้จัดโครงการประกวด คำขวัญและตราสัญญลักษณ์เพื่ออนุรักษ์พลังงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ สามัญ ครั้งที่ 8/๒๕๕6 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพิจารณาคำขวัญและตราสัญญลักษณ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่” ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการพิจารณาคำขวัญและตราสัญญลักษณ์ฯ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
11 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th