KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 482/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 257/2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การติดต่อประสานงานในการทำงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 


หน้าที่ :
โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
1.ประสานงานและส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า
2.ประสานงานให้ข้อมูลด้านศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 11 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th