KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 465/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 398/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยให้มีวาระ การดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้ครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
8 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
9 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
10 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
13 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
15 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
17 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
18 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
19 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
20 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
21 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
22 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
23 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
24 .  นายอภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางประไพ อินตา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 กันยายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th