KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1538/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ :
สืบเนื่องจากการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เรื่อง "ปรับเปลี่ยนมช.สู่ความเป็นเลิศ" ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยและการกระจายอำนาจ มีข้อสรุปว่าควรมีการทบทวนข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และได้ใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว
อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
คณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
1 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :
ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค ความล่าช้า ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
(2) ประมวลปัญหาและอุปสรรคตาม (1) แล้วแยกแยะและวิเคราะห์ พร้อมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศดังกล่าว โดยยึดหลักการให้มีการยืดหยุ่น คล่องตัว มุ่งเน้นการสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด แล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 กรกฏาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th