KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 426/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนวัตถุประสงค์ :
ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านสื่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสุขภาพทั้งในและนอกคณะฯ ในการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย การเผยแพร่ความรู้ของคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th