KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ-ทคพย.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมประจำปี พ.ศ.2556วัตถุประสงค์ :ตามที่ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ร่วมกับสภาการพยาบาล จะจัดประชุมประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมประจำปี ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอาหาร
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
8 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
10 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณารางวัลดีเด่น
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th