KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินงานเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินงานเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556 ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิ่งมหากุศล
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th