KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3458/2547
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีวัตถุประสงค์ :ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 8 กันยายน 2547 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 นั้น
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2541 จึง
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ธนารักษ์ สุวรณณประพิศ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เลขที่ประจำตำแหน่ง 3715 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th