KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 351/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีกระสุนปืนโดนกระจกหน้าต่างห้องทำงานของหน่วยยานพาหนะแตกวัตถุประสงค์ :
ตามที่ เหตุการณ์กระสุนปืนโดนกระจกห้องทำงานของหน่วยยานพาหนะแตก และพบกระสุนปืนตกอยู่ในบริเวณห้องทำงานดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีคู่กรณี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้งไปที่คณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์และบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ร่วมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูพิงค์ ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีกระสุนปืนโดนกระจกหน้าต่างห้องทำงานของหน่วยยานพาหนะแตก” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 กรกฏาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th