KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 341/2556
เรื่อง ขอมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยง ของ อาจารย์ ดร.นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 291/2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 ได้มีคำสั่งมอบหมายเป็นครูพี่เลี้ยงของ อาจารย์ ดร.นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์ ในการปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงขอแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี เป็น ครูพี่เลี้ยงและครูพี่เลี้ยงทางคลินิก ของ อาจารย์ ดร.นพมาศ พิพัฒน์พิบูลย์ (เพิ่มเติม) โดยสามารถนับเป็นภาระงานตามที่ปฏิบัติงานจริง

รายนาม :
ครูพี่เลี้ยงและครูพี่เลี้ยงทางคลินิก
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ครูพี่เลี้ยง
2 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  ครูพี่เลี้ยง
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th