KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3460/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการไปเสนอผลงานผรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศวัตถุประสงค์ :ตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3016/2545 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ โดยคณะกรรมการฯมีกำหนดวาระการดำเนินงานครบ 2 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 นั้น
เพื่อให้การพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ21 (1)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีตำแหน่งและรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คือ

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2.พิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯตามข้อ 1 และเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ

สั่ง ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th