KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1136/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการวัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษาของแต่ละส่วนงานวิชาการเป็นไปได้โดยเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 5 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน พ.ศ.2551 และข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการ ดังต่อไปนี้คือ

รายนาม :
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการ : คณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
16 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
19 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
20 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
21 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และมีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th