KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ มช.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนตั้งตัวได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
รัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการกองทุนตั้งตัวได้ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภายใต้โครงการดังกล่าว จึงได้วางแผนดำเนินการจัดตั้งองค์กร ABI : Authorized Business Incubator เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และภาครัฐบาล
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนตั้งตัวได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
คณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนตั้งตัวได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ บริหารโครงการกองทุนตั้งตัวได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ อันได้แก่ การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นหรือมีความประสงค์ และมีศักยภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่หรือการลงทุนในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจ สำหรับการลงทุนในการพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้และสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 มิถุนายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th