KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 301/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1136/2556 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานด้านบัณฑิตศึกษาของแต่ละส่วนงานวิชาการเป็นไปโดยเรียบร้อยและต่อเนื่อง และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2556 เป็นต้นไป นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงานวิชาการ
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :
ทั้งนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th