KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 415/2547
เรื่อง อนุญาตให้อาจารย์ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ ประจำคณะพยาบาลสาสตร์ และแต่งตั้ง(แทน)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคระพยาบาลศาสตร์ ที่ 73/2540 ลงวันที่ 29 เมษายน 2540 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สุคำวัง ได้เสนอขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง พ้นจากตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 2.แต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการประจำคระพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 23 กันยายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th