KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 255/2556
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 450/2555 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยใช้งบประมาณแผ่นดินและ เงินรายได้ประจำปี ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนและแนวปฏิบัติการสนับสนุนตามที่คณะฯ ได้กำหนดไว้ นั้น
ให้การดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอเปลี่ยนแปลง จาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ กิจการพิเศษ ตำแหน่ง กรรมการ
และ จาก นางภคภรณ์ คาวาเซ่ เป็น นางจุดารัตน์ ชิดทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ แทน

รายนาม :
คณะกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤษภาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th