KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0589/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการส่งเสริมกิจการนักศึกษา และได้มีคำสั่งที่ 407/2551 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ทั้งระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัยนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึง
ก. ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 407/2551 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551
ข. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายนาม :
กรรมการ
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 


หน้าที่ :
1.เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบายและแผนงานพัฒนากลไก ระบบ ระเบียบ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกด้าน
2. เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ระดมความร่วมมือจากคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน เพื่อให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th