KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 170/2556
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 150/2555 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคม และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม นั้น เ
พื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น“คณะกรรมการ ดำเนินงานจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  รองประธานกรรมการ
 
ฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  เลขานุการ
 
ฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีการและเตรียมของดำหัว
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
 
ฝ่ายพิธีกร
1 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
2 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
3 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 เมษายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th