KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 166/2556
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายในคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :
ตามคำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 076/2555 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
จึงขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์”

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  อนุกรรมการ
4 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
9 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
13 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
19 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
20 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
21 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
22 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
23 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
24 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
25 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
26 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
27 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :
1.ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา และหน่วยงาน
2.ให้คำแนะนำ / ข้อมูลป้อนกลับแก่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาและหน่วยงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ : 23 เมษายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th