KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 140/2556
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 015/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์”

รายนาม :
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
5 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 5 เมษายน 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th