KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 431/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 497/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th