KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 050/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 350/2554 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2554 คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2554 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะกรรมการ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
10 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
11 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
12 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนการดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
3. ดำเนินงานจัดโครงการและกิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นล้านนาและศาสนา
4. ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
5. ปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
6. ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาที่เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ
ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th