KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 116/2547
เรื่อง แต่งตั้งประธานกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย(คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย)วัตถุประสงค์ :ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ เชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแต่งตั้งประธานกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ดังนี้

รายนาม :
1 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
5 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 สิงหาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th