KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2777/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2140/2554 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้มหาวิทยาลัยของคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
บัดนี้กรรมการตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน 2 ราย ได้พ้นจากการเป็นกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบและการเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2140/2554 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

รายนาม :
กรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกบน
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
 
กรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกล่าง
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกในตู้นิรภัย
1 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเคร่งครัด และให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ : 17 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th