KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 021/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา มาตรา 40และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
8 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
10 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
14 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
15 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
16 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
19 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการผดุงครรภ์
1 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
5 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
8 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
10 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
11 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการศูนย์การดูแลสุขภาพคนทำงานและความปลอดภัย
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลสุขภาพจิตและวิตเวช
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
3 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
8 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนางานด้านสูงอายุ
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 15 มกราคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th