KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 013/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 052/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 501/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ดังความทราบแล้วนั้น
เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯ ได้สิ้นสุดวาระลง เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  ที่ปรึกษา
 
ผู้อำนวยการ
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  ผู้อำนวยการ
 
กรรมการบริหาร
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
 
ทีมวิจัย
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
เลขานุการ
1 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  เลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 10 มกราคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th