KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 015/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556วัตถุประสงค์ :ตามที่กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จะจัดงานฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เด็กป่วยในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และจัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2556 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการและเหรัญญิก
1 .  นางประไพ อินตา  เหรัญญิก
 
กรรมการฝ่ายหารายได้
1 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานก่อนจัดกิจกรรม
1 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
2 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินภายหลังจัดกิจกรรม
1 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดงบนเวทีร่วมกับฝ่ายการพยาบาลฯ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
1 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายบอร์ดนิทรรศการ โชว์ผลงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่ผ่านมา
1 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการประกวดวาดภาพตามจินตนาและการประกวดภาพถ่ายเด็ก
1 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
2 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานเรื่องของขวัญ อาหารว่าง หน่วยยานพาหนะ สถานที่ และอุปกรณ์
1 .  นางสาวกาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
2 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
4 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 10 มกราคม 2556                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th