KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 485/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานของห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ”

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
7 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของห้องสมุด
2.กำหนดแนวทางและดำเนินการคัดเลือกตำรา วารสาร และฐานข้อมูลเข้าห้องสมุด
3.ให้ข้อเสนอแนะและร่วมในการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของห้องสมุด
4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 21 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th