KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 482/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีคำสั่งคณะฯ ที่ 066/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
8 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
14 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
18 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
21 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1.กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
3.กำหนดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
4.ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5.สนับสนุนให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
6.จัดทำรายงานประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ CMU-QA และแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 21 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th