KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 472/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2555วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งคณะบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2555” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและพิจารณาความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการ
3 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
7 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
11 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  อนุกรรมการ
12 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อนุกรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  อนุกรรมการ
18 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
20 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
21 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
22 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
23 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
7 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
9 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  รองประธานอนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  อนุกรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นายปรีดา มณีวร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
8 .  นายสุพล มูลวิไชย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
8 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
9 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงืนและพัสดุ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  อนุกรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  อนุกรรมการ
4 .  นางระยอง วัฒนากุล  อนุกรรมการ
5 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th