KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 454/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  ประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
9 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
12 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
13 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
15 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
19 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  ผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 ธันวาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th