KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดกำหนดให้มีเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2547 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547 ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th