KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2299/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนวัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านการฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ภายใต้ผลผลิต/โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และได้มอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติรับผิดชอบโครงการฯ ภายใต้ชื่อ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และความร่วมมือต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน" นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการดังกล่าวขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th