KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 413 / 2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเฉพาะกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์ขอแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเฉพาะกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมให้การตรวจสอบการทุจริตในการสอบกระบวนวิชา 208263 ตอน 002 ของนักศึกษาพยาบาล ชื่อ นางสาวหทัยรัตน์ พรมเสน รหัสประจำตัว 511210166 น้น

เพื่อให้การดำเนินงานการของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับ มาตรา 40แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเฉพาะกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
 
รองประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการ
1 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th