KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1./2547
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 25 (คำสั่งสภาอาจารย์)วัตถุประสงค์ :ด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ได้พิจารณาเห็นว่า สภาอาจารย์มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะนำแก่อธิการบดีและหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีจะมอบหมายนั้น แนวทางหนึ่งที่จะทำให้หน้าที่นี้บรรลุวัตถุประสงค์ คือการหาข้อมูลต่างๆ จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยผ่านการสำรวจจากแบบสอบถามคณาจารย์และนักศึกษาตามคณะต่างๆ ดังนั้น จึงมีมติให้แต่งตั้งผู้ประสานงานสภาอาจารย์ ซึ่งประกอบไปด้วย

รายนาม :


หน้าที่ :ให้ผู้ประสานงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับการจัดส่งแบบสอบถามไปให้คณาจารย์และนักศึกษาในคณะของท่าน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2549 ยก นายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ประธานกรรมการกลางหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ถือปฏิบัติจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2547

สั่ง ณ วันที่ : 24 กันยายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th