KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1166/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่27 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา นั้น

บัดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มาจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้บุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระถัดไป อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
กรรมการ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555

สั่ง ณ วันที่ : 26 พฤษภาคม 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th