KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 076/2555
เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 099/2554 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
อนุกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
3 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
10 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
12 .  ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
17 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อนุกรรมการ
18 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
19 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
20 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
21 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการและเลขานุการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th