KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 078/2555
เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  รองประธานกรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบ (หลักสูตรปกติ)
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  ผู้ควบคุมห้องสอบ
2 .  นายกนธี เกตุวงค์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
4 .  นางสาวกิรณา เค้าฉลองเคียง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
5 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
6 .  นางสาวจันท์พิมพ์ สารากร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
7 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  ผู้ควบคุมห้องสอบ
8 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
9 .  นายฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
10 .  นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
11 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
12 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
13 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
14 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
15 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  ผู้ควบคุมห้องสอบ
16 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
17 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
18 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
19 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  ผู้ควบคุมห้องสอบ
20 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  ผู้ควบคุมห้องสอบ
21 .  นางปุณณภา วิริยะ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
22 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  ผู้ควบคุมห้องสอบ
23 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
24 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
25 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  ผู้ควบคุมห้องสอบ
26 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
27 .  อ.ลลิดา นพคุณ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
28 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
29 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
30 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
31 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
32 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
33 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
34 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
35 .  ผศ.สุวิท อินทอง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
36 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
37 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบ (หลักสูตรนานาชาติ)
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  ผู้ควบคุมห้องสอบ
2 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  ผู้ควบคุมห้องสอบ
4 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
6 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th