KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 077/2555
เรื่อง คณะกรรมการโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาค ปกติประจำปีการศึกษา 2554วัตถุประสงค์ :ตามที่สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ จะได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล ประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาต่าง ๆ รวมถึงสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 ต่อไป
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554” ประกอบด้วย

รายนาม :
ประธานกรรมการ
1 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ประธานกรรมการ
 
เหรัญญิกคณะกรรมการ
1 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  เหรัญญิก
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและการประเมิน
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
1 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปรายงานการสัมมนา
1 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
เลขานุการคณะกรรมการ
1 .  นางจุดารัตน์ ชิดทอง  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2555                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th