KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 112/2547
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 36/2547 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ/คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระของ นางนันทวัน อัครนันทกุล รหัส 4639521 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร เป็นกรรมการ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ความในข้อ 16 ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม ลงวันทีี 26 เมษายน 2542 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24/2543 เรื่องการทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543 จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ทายะติ เป็นกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าของนักศึกษาดังกล่าวเพิ่มอีก 1 ท่าน

รายนาม :
1 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 สิงหาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th