KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 495/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (งานวัดแฟร์) ประจำปี 2555วัตถุประสงค์ :ด้วยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 2/2554- 2556 จะจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา (งานวัดแฟร์) ประจำปี 2555” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
ประธาน
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
รองประธาน
1 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการและเลขานุการ
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
6 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
9 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
10 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสันทนาการ และการแสดง
1 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 ธันวาคม 2554                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th